• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • zmień

Język:

Waluta:

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego SYNTEX
SEGMENT SPRZEDAŻY
B2B
I. Postanowienia ogólne

 • Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się pod adresem witryny internetowej wwww.hurt.syntex.pl  (dalej: Sklep Internetowy) jest SYNTEX sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Powstańców 1863 r. 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000384755, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8341876542, REGON 10107959, kapitał zakładowy 20 000,00 zł (dalej: Sprzedawca)
 • Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 1 § 1 ustawy z dnia Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. 2018, poz. 650) (dalej: kodeks cywilny), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 43 1 k.c. (dalej: Kupujący lub Klient).

   
II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 • W przypadku chęci skorzystania z oferty Sklepu Internetowego niezbędne jest dokonanie przez Klienta jednorazowej i nieodpłatnej rejestracji oraz założenie przez niego konta w Sklepie Internetowym.
 • W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sklep Internetowy, a następnie przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
 • Podczas rejestracji Klient ustala login i hasło do konta w Sklepie Internetowym, które to dane umożliwią mu logowanie się do konta w Sklepie Internetowym w przyszłości.
 • Konto Klienta w Sklepie Internetowym może zostać usunięte przez Sprzedawcę w przypadkach naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w przypadku, o którym mowa w pkt IX.7. poniżej, a także w przypadku upływu roku od czasu złożenia przez Klienta ostatniego zamówienia w Sklepie Internetowym, jeśli w tym czasie nie odnotowano żadnej aktywności Klienta.
 • Klient może żądać od Sprzedawcy usunięcia jego konta w Sklepie Internetowym. Sprzedawca jest w taki przypadku zobowiązanych do niezwłocznego usunięcia danych Klienta ze wszystkich baz danych, w których widnieją dane Klienta, o ile przepisy obowiązującego prawa nie nakładają na Sprzedawcę obowiązku przechowywania tych danych. O usunięciu konta i wszelkich danych Sprzedawca poinformuje Klienta w drodze wiadomości e-mail, na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta.
 • Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o jakiekolwiek zmianie danych podanych przy zakładaniu konta, w szczególności zmian dotyczących firmy Klienta, adresu, adresu właściwego do doręczeń oraz adresu poczty elektronicznej. W przypadku, gdy Klient zaniecha ww. obowiązku informacyjnego, wszelkie pisma uważa się za skutecznie doręczone na dotychczasowe adresy.

III.  Zasady składania zamówień

 • Po zalogowaniu się do konta w Sklepie Internetowym Klient może przystąpić do procedury składania zamówienia.
 • Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany, określając jego rozmiar, kolor oraz ilość. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej. Klient po skompletowaniu całości zamówienia zatwierdza zamówienie przy użyciu przeznaczonej do tego ikony potwierdzając wolę zawarcia umowy i zakończenia zamówienia.
 • Po Potwierdzeniu Sprzedawca przystępuje niezwłocznie do realizacji zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo odmowy realizacji potwierdzonego zamówienia bez wskazywania przyczyny. Sprzedawca ma obowiązek poinformowania Klienta o odmowie realizacji potwierdzonego zamówienia, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego potwierdzenia. W przypadku odmowy realizacji potwierdzonego zamówienia odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona.
 • Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby termin realizacji zamówienia był jak najkrótszy, w szczególnych jednak okolicznościach, jeśli Sprzedawca przekroczył termin realizacji zamówienie, gdy termin taki był podany przy składaniu zamówienia, ww. przekroczenie nie uprawnia Kupującego do dochodzenia w stosunku do Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony w szczególności od wyboru metody płatności i ilości wszystkich zamówień złożonych w danym dniu przez klientów Sklepu Internetowego. W przypadku wyboru metody płatności, o której mowa w pkt. V lit. A) i lit. B) Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją zamówienia do czasu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym w witrynie Sklepu Internetowego.
 • W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne, błędne lub niewystarczające dla przekazania zamówienia do realizacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
 • Z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, może się zdarzyć że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, każdorazowo Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub wiadomością e-mail o braku możliwości realizacji całości zamówienia lub części – w takim wypadku o wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia częściowego i dacie jego wysyłki. W razie dokonania przez Klienta płatności kwota odpowiadająca niezrealizowanej część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona.
 • W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedażowej, której podlegają jedynie określone towary włączone do danej oferty przez Sklep Internetowy, realizacja zamówień następować będzie według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary. Ww. wskazane formy sprzedaży  obowiązują do wyczerpania zapasów albo do odwołania.

IV. Ceny

 • Ceny  towarów oferowanych przez Sklep Internetowy są cenami zgodnie z wyborem waluty: w złotych polskich oraz są cenami netto (bez VAT), w euro oraz są cenami netto (bez VAT), w dolarach USD oraz są cenami netto (bez VAT).
 • Cena, za którą Klient dokonuje zakupu towarów w Sklepie Internetowym  (dalej: Cena Sprzedaży) potwierdzana jest Klientowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia. Ponadto każdorazowo Cena Sprzedaży jest wskazywana w wysyłanej wraz z towarem fakturze VAT.
 • Do Ceny Sprzedaży należy każdorazowo doliczyć koszty dostawy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Cen Sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego oraz zmian Kosztów Dodatkowych, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły Umowę Sprzedaży przed dokonaniem ww. zmian.

V. Płatność

 • Zapłata obejmująca Cenę Sprzedaży wraz z Kosztami Dodatkowymi, może zostać dokonana na jeden z poniższych sposobów:
 •  w formie przedpłaty:
 • przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez Sprzedawcę w Potwierdzeniu;
 • za pośrednictwem płatności elektronicznej dokonywanej kartą kredytową;
 • gotówką w miejscu dostawy osobie doręczającej przesyłkę (za pobraniem);
 • gotówką w siedzibie Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Kupującego jednej z metod płatności, o której mowa w pkt. A) powyżej, nieopłacenie zamówienia w należnej wysokości w terminie 5 dni roboczych od dnia Potwierdzenia, spowoduje jego anulowanie, a tym samym Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail.
 • W przypadku wyboru form płatności, o których mowa w pkt. A) i pkt. B) powyżej, za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
 • W szczególnych przypadkach Sprzedawca może ustalić z Kupującym inne, aniżeli określone w pkt 1 lit. A) – C)  i pkt 2 powyżej, warunki i formy płatności. Wszelkie dodatkowe zastrzeżenia, zmieniające ww. podstawowe warunki i formy płatności, powinny być poczynione w formie pisemnej lub formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

VI. Dostawa

 • Dostawa zamówionych w Sklepie Internetowym towarów (dalej: Dostawa lub Przesyłka) odbywa się, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
 • kurierem, którego wyboru dokonuje Sprzedawca, na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia;
 •  odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy;
 •  w inny umówiony przez Sprzedawcę i Kupującego sposób.
 • W każdym przypadku, o którym mowa w pkt. 1 lit. A) – C) Dostawa odbywa się z zastosowaniem reguły EXW INCOTERMS 2010.
 • Sprzedawca dołącza do Przesyłki fakturę VAT dokumentująca sprzedaż zamówionych w Sklepie Internetowym towarów.
 • Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby termin Dostawy był jak najkrótszy, w szczególnych jednak okolicznościach, jeśli Sprzedawca przekroczył termin Dostawy, gdy termin taki był podany przy składaniu zamówienia, ww. przekroczenie nie uprawnia Kupującego do dochodzenia w stosunku do Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 • Kupujący jest zobowiązany do zbadania Przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju w obecności kuriera. W razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń Przesyłki (w szczególności: zniszczenie opakowania, wgniecenie, rozdarcie, otwarcie Przesyłki, zamoczenie) lub braków ilościowych w Przesyłce (dalej: Zastrzeżenia), Kupujący jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkody, zawierającego opis Zastrzeżeń oraz podpisania go wraz z kurierem. Wzór ww. protokołu szkody udostępniany jest przez kuriera.

VII. Reklamacja

 • Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów będących przedmiotem zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • Roszczenia Kupującego z tytułu nienależytego wykonania umowy sprzedaży wygasają z chwilą przyjęcia przez Kupującego Przesyłki bez Zastrzeżeń, a w przypadku odbioru osobistego – z chwilą pokwitowania Sprzedawcy odbioru zamówienia.
 • Postanowienie pkt. 2 powyżej nie ma zastosowania w przypadku  ukrytych ubytków lub uszkodzeń Przesyłki, chyba że Kupujący uchybił obowiązkowi należytego zbadania Przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia reklamacyjnego na piśmie w terminie w 5 (pięciu) dni od dnia przyjęcia Przesyłki lub osobistego odbioru Towaru. Ciężar dowodu, że szkoda powstała przed wydaniem towaru Kupującemu spoczywa na Kupującym.
 • Kupujący ma obowiązek dokonać zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu dostępnym na stronach  Sklepu Internetowego, w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE.
 • Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, na każde żądanie Sprzedawcy, przedłożyć wszelkie dokumenty, dokonać określonych czynności faktycznych i udzielić informacji niezbędnych dla prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego (dalej: Dokumentacja Reklamacji). Wszelkie koszty powstałe w związku z Dokumentacją Reklamacji ponosi Kupujący.
 • Do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego Kupujący nie może rozporządzać towarem będącym przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Sprzedawca powinien rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia uzyskania pełnej Dokumentacji Reklamacji.
 • O zakończeniu postępowania reklamacyjnego i jego wynikach Sprzedawca powinien poinformować Kupującego na piśmie lub w formie dokumentowej.

VIII. Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta jest Sprzedawca.
 • Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub zameldowania, jeśli adres ten jest również adresem pod którym Klient wykonuje działalność gospodarczą, numer telefonu, adres e-mail Klienta, numer rachunku bankowego.
 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe z uwagi na korzystanie przez Klienta z usług Sklepu Internetowego tj. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t. j. Dz.U. 2018, poz. 138 ze zm.) oraz od dnia 25 maja 2018 roku także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie). Niezależnie od powyższego Klient może udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych Sprzedawcy.
 • Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, z tym że ww. postanowienie wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 roku.
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia Umowy Sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z oferty Sklepu Internetowego.
 • Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Odbiorcą danych osobowych Klienta będzie podmiot, za pośrednictwem którego dokonywana jest Dostawa, dostawca newslettera oraz dostawca usług IT w zakresie software; producent oprogramowania IT; podmiot zapewniający obsługę serwisową oprogramowania; podmiot zapewniający obsługę kadrowo-księgową, podmiot prowadzący działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Pani/Pana rzecz wpłaconych środków pieniężnych lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty;
 • Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres aktywności Konta Klienta w Sklepie Internetowym lub okres potrzebny do prawidłowej obsługi posprzedażowej, jeśli Klient wcześniej usunął konto. Jeżeli Klient udzielił zgody na przesyłanie mu informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody.
 • Klientowi, w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych a także prawo do przenoszenia danych.
 •  Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Bez podania przyczyny Klient jest natomiast uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 •  Klient ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu, gdy uzna, iż jego dane osobowe są przetwarzanie sprzecznie z przepisami prawa.
 •  Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

IX. Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody.
 • Niniejszy regulamin może zostać utrwalony poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze witryny Sklepu Internetowego.
 • W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży strony będą dążyły do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.
 • Prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 2018, poz.650 ze zm.)
 • Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez polskie sądy właściwe ze względu  na miejsce siedziby Sprzedawcy.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie ww. zmian będą realizowane na podstawie regulaminu o treści obowiązującej w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania nowej treści Regulaminu na witrynie Sklepu Internetowego. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie niniejszego regulaminu na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu za pomocą informacji uwidocznionej na  stronie głównej witryny Sklepu Internetowego. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co będzie równoznaczne z usunięciem konta Klienta z upływem 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia Klienta w przedmiocie odmowy akceptacji regulaminu w zmienionej treści. W przypadku, gdy Klient nie dokona potwierdzenia akceptacji nowej treści regulaminu w sposób wymagany przez Sklep Internetowy, konto Klienta zostanie zablokowane na czasu akceptacji regulaminu w zmienionej treści.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2018r.

Syntex Sp. z o.o.
ul. Powstańców 1863 roku nr 12,
99-400 Łowicz POLSKA
NIP: 834-187-65-42
REGON: 101079590
KRS 0000384755

SKLEP STACJONARNY 607 385 887
biuro/sklep internetowy +48 510 160 840


e-mail: sklep@syntex.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.